För att det praktiska affärslivet ska fungera så finns det olika typer av fullmakter som gör att personer är behöriga att ingå avtal. En fullmakt kan vara skriftlig men det är också vanligt att det inte finns någon uttrycklig skriftlig fullmakt. Ett vanligt exempel på det är att en person som är anställd som inköpare är behörig att köpa in vissa varor till företaget eftersom det är en naturlig åtgärd för en inköpare att utföra. En sådan typ av behörighet som följer av sedvana för en viss anställning kallas ställningsfullmakt.

En person kan också vara behörig att ingå vissa avtal på grund av regler i lag, till exempel att en vd i ett aktiebolag alltid är behörig att ingå avtal inom den löpande förvaltningen.

Det finns också tillfällen då en person kan vara behörig att ingå avtal för ett företag trots att personen inte är firmatecknare eller har en ställningsfullmakt. I rättspraxis har det utvecklats vissa principer för hur man gör sådana bedömningar. Man talar då om så kallade kombinationsfullmakter, vilket lite förenklat handlar om att den ena parten agerar på ett sådant sätt att den andra parten får en uppfattning att personen som man diskuterar med är behörig att ingå avtal (trots att personen egentligen inte var behörig). Då blir avtalet ändå bindande. Den bedömningen görs då utifrån bland annat vilken typ av avtal det handlar om, hur stor riskexponering avtalet innebär och hur parterna har agerat både under den aktuella förhandlingen och vid tidigare avtal man har ingått.

Att göra affärer med en person som inte formellt är behörig att företräda motparten innebär alltid en risk. Efter att avtalet har ingåtts har man kanske lagt ner tid och kostnader på att anpassa sig efter avtalet. Om det då sedan visar sig att avtalet inte är bindande för motparten så kan kostnaderna visa sig vara onödiga.

Om man vill vara säker på att ett avtal man ingår blir bindande för motparten, behöver man se till att det är behöriga firmatecknare som ingår avtalet eller lämnar en skriftlig fullmakt som gäller för avtalet. Det är tyvärr vanligt bland både mindre och större företag att man utgår från att den man förhandlar med alltid är behörig att ingå avtalet, även om så inte är fallet. Sådana misstag kan innebära stora kostnader.

Vi hjälper gärna till med att ta fram rutiner för att säkerställa att de avtal som ingås också blir bindande. Om det uppstår situationer där man inte är överens kring huruvida någon har varit behörig eller inte, kan vi hjälpa till med en rättslig bedömning utifrån den praxis som finns på området.

Kontakta oss på Alektum Group Legal så hjälper vi dig!