Bestämmelserna i den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell och viss annan verksamhet. Syftet är att alla företags och föreningars verkliga huvudmän ska finnas registrerade hos Bolagsverket. Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar i Sverige.

Vilka ska lämna uppgifter till Bolagsverket?

Skyldighet att lämna uppgifter om verklig huvudman omfattar både svenska och utländska juridiska personer med verksamhet i Sverige och som inte gjort anmälan i annat EES-land där de har hemvist. Uppgiftsskyldighet gäller även i vissa fall fysiska personer med hemvist i Sverige. För att efterleva kraven måste den juridiska personen utreda, fastställa, dokumentera och anmäla vem eller vilka som är dess verkliga huvudman eller huvudmän. Det ska vara tydligt på vilket sätt och i vilken omfattning en huvudman utövar kontroll över den juridiska personen.

Hur ska registrering gå till?

Registrering sker till Bolagsverket och det finns möjlighet att registrera elektroniskt fr.o.m. september 2017. För företag eller föreningar som bildats innan lagens ikraftträdande ska registrering vara gjord senast den 1 februari 2018. Företag eller föreningar som bildas efter lagens ikraftträdande ska inom fyra veckor från bildandet anmäla dess verkliga huvudman eller huvudmän till Bolagsverket. Även ändring av huvudmän ska anmälas till Bolagsverket.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är en person som (1) genom innehav av aktier, andelar eller medlemskap, direkt eller indirekt genom annan juridisk person, ensam eller tillsammans med närstående, kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen, som (2) har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller (3) på annat sätt kan utöva motsvarande kontroll. Det sistnämnda innefattar även den som genom exempelvis avtal har givits sådan faktisk kontroll över den juridiska personen. Registret ska innehålla uppgifter om den eller de personer som ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person.

I vissa fall kan verklig huvudman saknas eller att fastställandet om vem som är den verkliga huvudmannen bli ogenomförbar med anledning av otillräckliga uppgifter för identifiering av en verklig huvudman. Oaktat identifierad verklig huvudman eller ej ska befintliga uppgifter tillställas Bolagsverket som beslutar om vitesföreläggande om anmälan brister eller uteblir.

Vi på Alektum Group Legal bistår gärna med juridisk rådgivning och hjälp vid frågor avseende registrering av verklig huvudman.

Foto: Mikhail Pavstyuk on Unsplash