Fastighetsbolaget krävde betalning för ett års avgift för båtplatsen men arrendatorn invände att avtalet skulle tolkas på ett sätt som innebar att arrendatorn hade sagt upp båtplatsen i rätt tid samt att arrendeavtalet var oskäligt på ett antal punkter.

Fastighetsbolagets talan bifölls i tingsrätten men arrendatorn överklagade domen till hovrätten som meddelade prövningstillstånd. Hovrätten har nu fastställt tingsrättens dom vilket innebär att arrendeavtalet ska tolkas på det sätt som fastighetsbolaget har gjort gällande och att arrendatorn därför är skyldig att betala avgiften för båtplatsen jämte fastighetsbolagets rättegångskostnader i både tingsrätten och hovrätten.