Arbetstagaren bestrider i huvudsak. Vid annan tingsrätt pågår mål mellan samma parter då arbetstagaren stämt arbetsgivaren angående utebliven lön. Arbetsgivaren önskade pröva tvisterna i samma förfarande eftersom detta skulle innebära möjlighet för arbetsgivaren att kunna kvitta respektive anspråk.

Då ett sådant förfarande inte skulle gynna vår klient och arbetsgivaren enligt vår mening inte har rätt att kvitta sin påstådda fordran mot arbetstagarens lönefordran motsatte vi oss yrkandet och argumenterade i Högsta domstolen mot en kumulation av de båda tvisterna. Högsta domstolen beslutade den 15 februari 2011 i mål Ö4981-10 att målen inte skulle kumuleras utan även fortsättningsvis handläggas som separata mål.