Motparten hade grundat sitt bestridande av uthyrningsföretagets faktura på att parterna muntligen skulle ha överenskommit om ett annat avtalsinnehåll än vad som framgick av det skriftliga avtalet mellan parterna, i andra hand yrkade man att fakturan skulle jämkas till noll då man ansåg att det skriftliga avtalet var oskäligt. Till stöd för sin talan åberopade motparten partsförhör samt en mängd prisuppgifter från andra uthyrningsföretag inom kopieringsbranschen.

Då uthyrningsföretaget medelst skriftlig samt muntlig bevisning bl.a. kunde visa att motparten betalat enligt avtalet fram till den bestridda fakturan samt att parterna vid ett antal tidigare tillfällen träffat avtal med liknande avtalsinnehåll fann tingsrätten att det skriftliga avtalet återspeglade parternas avtal och att detta inte var oskäligt. Tingsrätten biföll således uthyrningsföretagets talan i alla delar.