Sonen till en avliden hyresgäst hävdade rätt att ta över hyresrätten efter moderns bortgång eftersom sonen uppgett att han bott tillsammans med modern under en tid före hennes bortgång. Fastighetsägaren motsatte sig att sonen skulle få överta hyresrätten.

Då sonen folkbokfört sig på lägenhetens adress först efter moderns bortgång kunde folkbokföringsadressen inte styrka att sonen flyttat in i lägenheten innan moderns bortgång. Vid sin bedömning fann hyresnämnden sammanfattningsvis mot bakgrund av bl a vad vittnen angett angående samtal mellan ansvarig förvaltningsassistent och och sonen, där sonen inte uppgivit att han bott i lägenheten före moderns död, att sonen inte styrkt att han varaktigt sammanbott med modern på ett sådant sätt som skulle innebära en rätt att ta över hyreskontraktet.