Inom Alektum Group AB hanterar vi stora mängder persondata och vi strävar alltid efter att uppfylla de krav som ställs på oss som leverantör när vi hanterar data, och framför allt persondata.

Med GDPR på plats kommer det ställas ökade krav på hur bolag som hanterar personuppgifter dokumenterar sin hantering, hur processerna kring hanteringen ser ut och hur säkert informationen hanteras och lagras.

Hur vårt GDPR-arbete ser ut

För att möta de nya kraven har Alektum därför tillsatt en projektgrupp för GDPR. Projektet löper till och med 30 juni 2018 och spänner över samtliga berörda områden inom koncernen, såväl inom våra operativa områden som inom våra koncernövergripande funktioner.

Med anledning härav genomförs det inventeringar inom en rad områden såsom hur vi behandlar personuppgifter, våra avtal och våra IT-system. Aktiviteter för att uppdatera register, rutiner och policys pågår samtidigt som vi planerar för och vidtar analyser för att säkerställa att erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits inför att den nya förordningen träder i kraft. Detta arbete sker på samtliga våra marknader.

Alektums projektplan för GDPR löper till och med 30 juni 2018 och målsättningen är att prioriterade åtgärder ska vara införda inför att GDPR träder i kraft 25 maj 2018.

Om du har frågor

Har du ytterligare frågor om Alektums GDPR-projekt går det bra att kontakta oss för mer information.