Integritetspolicy för webbplats och nyhetsbrev

I denna integritetspolicy förklaras hur personuppgifter kan komma att lagras och behandlas när du använder vår webbplats eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Alektum Group (personuppgiftsansvarig part) har ansvaret för alla personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotection@alektumgroup.com. Vår företagsinformation, telefonnummer och kontaktformulär finns längst ner på denna sida.

Personuppgifter – definition och vad vi registrerar

En personuppgift är varje uppgift som kan användas, för sig eller tillsammans med annan information, för att identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild person eller finna en enskild person i ett sammanhang.

När du besöker vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt företags namn, ditt ärendenummer eller annan information för att underlätta effektiv hantering av ditt besök.

Vänligen observera att den information du lämnar ut till oss kommer att registreras. Vi ber dig därför att vara återhållsam med känsliga personuppgifter och inte lämna ut information som faller under dataskyddsförordningens definition av särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel uppgifter som avslöjar hälsa, ras eller etniskt ursprung, eller politiska åsikter.

Våra produkt- och tjänsteerbjudanden är inte riktade mot barn.

Personuppgifter – så samlar vi in dem

Vi samlar in dina personuppgifter:

 • när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss vid beställning av information om våra produkter eller tjänster, oavsett om beställningen görs med hjälp av beställningsformulären på denna webbplats, genom telefonsamtal eller genom fysiskt möte,
 • när du tecknar prenumeration på våra e-postdistribuerade nyhetsbrev,
 • när du laddar ner dokument från vår webbplats,
 • när du anmäler dig till något av våra arrangemang eller seminarier (inklusive webbinarier) och
 • från öppna offentliga källor, t.ex. LinkedIn eller företagswebbplatser.

Personuppgifter – så använder vi dem

Vi kan komma att använda den information vi samlat in om dig när du tecknat prenumeration på vårt nyhetsbrev, svarat på en enkät eller någon marknadskommunikation, navigerat på vår webbplats eller använt dess funktioner, i nedan beskrivna syften.

 • För att följa din användning av våra webbplatser och våra nyhetsbrev, för att vi t. ex. ska kunna göra personliga anpassningar av ditt webbplatsbesök och tillhandahålla det innehåll och de produkterbjudanden som bäst motsvarar dina intressen och behov, samt få en korrekt uppfattning av vilket innehåll i nyhetsbreven prenumeranterna finner mest intressant (se även vår cookie-policy nedan). Vår databehandling bygger på en avvägning mellan vårt legitima intresse och våra besökares, kunders, leverantörers och affärspartners intressen.
 • För att kunna besvara förfrågningar och beställningar och/eller tillhandahålla de beställda tjänsterna, inklusive respons på dina förfrågningar. För att kunna skicka ut tävlingsmaterial, marknadsmaterial, enkäter eller annat webbplatsmaterial samt för att sköta uppföljningen gentemot dig efter förfrågningar per e-post eller telefon. Vår databehandling bygger på kontrakt eller överenskommelse samt på en avvägning mellan vårt legitima intresse och förfrågningens avsändares, våra kunders, leverantörers och affärspartners intressen.
 • För att begära in betyg på och bedömningar av produkter och tjänster. Vår databehandling bygger på en avvägning mellan vårt legitima intresse och våra kunders, leverantörers och affärspartners intressen.
 • För att skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar. Vår databehandling bygger på ditt samtycke. Om du är kund hos oss eller arbetar för någon av våra kunder, bygger vår databehandling på en avvägning mellan vårt legitima intresse och våra kunders, leverantörers och affärspartners intressen.

Våra nyhetsbrev

Om du har tecknat prenumeration på våra nyhetsbrev kan du säga upp prenumerationen när som helst genom att klicka på uppsägningslänken som finns i alla utskickade nyhetsbrev. Alternativt kan du avsluta prenumerationen genom skicka in din uppsägning med hjälp av kontaktformuläret längst ner på denna sida.

E-postkommunikation

Viktigt! Kommunikation per e-post medför alltid säkerhets- och konfidentialitetsrisker. Ett e-postmeddelande är i dessa avseenden jämförbart med ett vykort. Du bör därför inte skicka e-postmeddelanden som innehåller känsliga uppgifter eller sådant du inte vill att obehöriga ska kunna läsa.

Lagring av och tillgång till personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i säkra nätverk och endast ett fåtal personer, med särskilda åtkomstbehörigheter och tystnadsplikt, har tillgång till dem. All känslig information/kreditvärdighetsinformation du lämnar ut krypteras dessutom med Secure Socket Layer-teknik (SSL).

Vi vidtar dessutom en rad säkerhetsåtgärder när en användare anger, skickar eller läser sin information, för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi varken säljer, byter eller överför på annat sätt dina personuppgifter till utomstående part. Detta gäller dock inte gentemot webbplatsvärdar eller andra samarbetspartners vars tjänster vi använder för drift av vår webbplats, upprätthållande av vår affärsverksamhet eller fullgörande av serviceåtaganden och tjänster gentemot våra användare, under förutsättning att dessa parter accepterar att behandla personuppgifterna konfidentiellt. Vi kan också komma att lämna ut information när så krävs enligt lag eller för att upprätthålla vår webbplatspolicy eller skydda våra egna eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Ej personligt identifierbar besöksinformation kan emellertid komma att lämnas ut till utomstående part för marknadsförings- och annonseringsändamål eller andra ändamål.

Vi varken inkluderar eller erbjuder tredje parts produkter eller tjänster på vår webbplats.

Lagringstid för personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge de behövs för våra syften. Lagringstiden för personuppgifter varierar alltså med ändamålet vi använder dem för. Vi uppdaterar rutinmässigt prenumerantlistorna för vårt e-postdistribuerade nyhetsbrev, och raderar uppgifterna om prenumeranter som inte längre är aktiva.

Den registrerades rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

 • Tillgång: Du har rätt till tillgång till de personuppgifter om dig vi har lagrade samt rätt att veta för vilka ändamål vi använder dessa personuppgifter. Vi kan komma att be dig styrka din identitet när du begär information enligt denna rättighet. När vi mottar sådan begäran svarar vi så snart vi kan och senast inom en kalendermånad.
 • Rättelse: Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.
 • Radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi bedömer mottagen begäran om radering från fall till fall och svarar så snart vi kan och senast inom en kalendermånad. Om du är upphovsman till något innehåll på Alektum Group och vill ha detta innehåll raderat, vänligen meddela oss detta.

Om du vill använda någon av dessa rättigheter, ber vi dig använda kontaktformuläret längst ner på denna sida.

Externa länkar

Vänligen observera att om du använder länkarna för att lämna vår webbplats och gå till en annan webbplats, eller begära en tjänst från tredje part, upphör denna policy att gälla så snart du lämnat denna webbplats. Din aktivitet på andra webbplatser lyder under respektive webbplats regler och policy.

Meddelanden om uppdateringar

Information om eventuella ändringar av policyn för denna webbplats ges dels direkt på webbplatsen, dels genom webbplatspåminnelser.

Invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter! Använd kontaktformuläret längst ner på denna sida, eller e-posta till info@alektumgroup.se.

Du kan även kontakta tillsynsmyndigheten i ditt land.

Cookie-policy

En cookie är en liten datafil som en webbserver sparar på webbplatsbesökarens dator. Med hjälp av cookie-filen lagras information som sedan överförs till webbservern när du (åter)besöker webbplatsen från den dator i vilken cookie-filen finns. Cookie-filer innehåller även en tidsstämpel som anger när de slutar fungera. (Mer information om tidsstämpling och sista funktionsdatum finns i avsnittet Tillfälliga respektive varaktiga cookie-filer.)

Cookie-kategorier

Cookie-filer kan delas in i fyra kategorier. På Alektum Groups webbplats används samtliga fyra kategorier.

 • Kategori Nödvändig
  Cookie-filer i den här kategorin krävs för att webbplatsen ska gå att använda, genom att aktivera t. ex. webbplatsnavigering och andra grundfunktioner. Utan nödvändiga cookie-filer kan webbplatsen inte fungera korrekt.
 • Kategori Preferenser
  Cookie-filer i den här kategorin innehåller information om användarens preferenser och gör det möjligt för webbplatsen att ”minnas” vad besökarna föredrar och anpassa sin funktion och sitt utseende efter det. Ett exempel på sådan anpassning är språk och land.
 • Kategori Statistik
  Cookie-filer i den här kategorin samlar anonymt in information som hjälper webbplatsägaren att få överblick över hur besökarna använder webbplatsen.
 • Kategori Marknadsföring
  Cookie-filer i den här kategorin används för att följa besökare mellan olika webbplatser. Syftet är att visa annonser och reklam som användaren uppfattar som relevanta och intressanta och som därmed är mer värdefulla för sina utgivare och för tredjepartsannonsörer.

Tillfälliga respektive varaktiga cookie-filer

 • Tillfälliga cookie-filer
  En tillfällig cookie-fil, även kallad sessions-cookie, lagras bara tillfälligt i datorn, så länge webbplatsbesöket pågår. Tillfälliga cookie-filer raderas normalt av webbläsarprogrammet när detta stängs av. Till skillnad från varaktiga cookie-filer har tillfälliga cookie-filer ingen tidsstämpel som anger sista funktionsdatum, och det är härigenom webbläsarprogram kan skilja mellan tillfälliga och varaktiga cookie-filer.
 • Varaktiga cookie-filer
  En varaktig cookie raderas inte när webbläsarprogrammet stängs av. I stället sparas den varaktigt i datorn, antingen tills dess sista funktionsdatum infaller eller tills en angiven tid förflutit. Under hela den tid cookie-filen förblir sparad, kommer den information den innehåller att skickas till servern varje gång du besöker den webbplats cookie-filen hör till och varje gång du från någon annan webbplats visar en resurs (till exempel klickar på en annons) som tillhör den webbplats cookie-filen tillhör.

Varaktiga cookie-filer används för att registrera och spara surfvanor under längre tid och för att spara användares inloggningsuppgifter, så att de inte behöver skriva in sina inloggningsuppgifter vid varje återbesök.

Din kontroll över cookie-filer

Om du inte vill acceptera cookie-filer, kan du blockera dem med hjälp av säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Du kan också ställa in webbläsaren så att den varnar dig varje gång en webbplats försöker spara en cookie på din dator. Även tidigare sparade cookie-filer kan hanteras med webbläsaren.

Se webbläsarens hjälpfiler för anvisningar om hur du visar vilka cookie-filer som är sparade på din dator, hur du raderar dem och ställer in huruvida cookie-filer ska få sparas på din dator eller inte.

Senaste uppdatering: 2018-06-04