2020-03-17

Vem bär ansvaret vid brandskada i hyreslägenhet

Det är inte alltid helt klart vem som bär ansvaret när det brinner i en hyreslägenhet. Ska hyresvärden stå för skadan? Eller kan hyresvärden hålla hyresgästen ansvarig för skadan?

Hyresgästens ansvar för lägenheten

Av 12 kapitlet Jordabalken, ”Hyreslagen”, följer att hyresgästen har en så kallad vårdplikt. Vårdplikten innebär att hyresgästen har en skyldighet att ta hand om lägenheten och se till att inga onödiga skador uppkommer på den.

Av Hyreslagen följer också att hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hyresgästens hushåll eller som gästar denne. Detta innebär att hyresgästens ansvar gäller för dennes familjemedlemmar, tjänstefolk, gäster, inneboende och de som för hyresgästens räkning utför arbete i lägenheten. Ansvaret är begränsat till att avse endast dessa uppräknade personer. Hyresgästen ansvarar således inte för exempelvis tillfälliga besökare eller bud.

Särskilda regler vid brandskada

Dock finns det ett undantag vad gäller hyresgästens ansvar vid brandskador som vållats av någon som hör till hyresgästens hushåll eller som gästar denne.

Av undantaget framgår att för brandskada som hyresgästen inte själv har vållat är hyresgästen ansvarig endast om denne brustit i den omsorg och tillsyn som hyresgästen borde ha iakttagit. Detta innebär att hyresgästen kan bli ersättningsskyldig för brandskadan endast under förutsättning att hyresgästen inte gjort vad denne kunnat för att stoppa branden eller i övrigt varit ansvarslös i förhållandet till dennes gästers uppförande. Man syftar på att Hyresgästen har brustit i normal omsorg och tillsyn. Ett exempel på detta är om hyresgästen brister i övervakningen av minderåriga barn.

Hyresvärden har bevisbördan

Den som påstår att någon vållat en skada måste normalt kunna bevisa sitt påstående. Detta gäller oavsett vilken typ av skada det handlar om, alltså även brandskada.

Detta innebär att det som utgångspunkt är hyresvärden som har bevisbördan och är den som ska bevisa sitt påstående om att hyresgästen orsakat en skada. Eftersom det i praktiken är i det närmaste omöjligt för en hyresvärd att bevisa att en hyresgäst har vållat en skada har man i praxis sagt att det räcker att hyresvärden kan bevisa att skadan är sådan att den typiskt sett uppkommer genom en hyresgästs vållande och att skadan har uppkommit under hyrestiden.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är hyresgästen som utgångspunkt ansvarig för både sin egen och andras skada på hyreslägenhet som orsakats genom vårdslöshet eller försummelse. Vid olyckshändelse eller liknande kan man alltså inte hålla hyresgästen ansvarig för skadan. Dock vad gäller brandskada som vållats av annan är hyresgästen som utgångspunkt ansvarig endast om hyresgästen brustit i normal omsorg och tillsyn.

  • Hyresgästen är ansvarig om skadan uppkommer genom vållande eller vårdslöshet.
  • Hyresgästen är ansvarig även för sina besökares1 vållande eller vårdslöshet endast om hyresgästen brustit i omsorg och tillsyn.
  • Hyresvärden ska bevisa att skadan är sådan att den typiskt sett uppkommer genom vållande eller vårdslöshet och att skadan har uppkommit under hyrestiden.

Om du vill veta mer om ansvaret vid olika typer av skador i lägenheter, kontakta oss på Alektum Group så hjälper vi dig!

 

1 I begreppet besökare innefattas följande; familjemedlemmar, tjänstefolk, gäster, inneboende och de som för hyresgästens räkning utför arbete i lägenheten.