2024-07-08

Alektum Group har beviljats kreditförvaltartillstånd av Finansinspektionen

Den 1 januari 2024 trädde den nya lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal i kraft. Denna lagstiftning ställer krav på att kreditförvaltare måste ansöka och beviljas tillstånd av Finansinspektionen för att få bedriva sin verksamhet. Finansinspektionen har därmed också övertagit ansvaret för tillsynen av inkassoföretag från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

I samband med detta har Alektum Group ansökt och beviljats tillstånd, och är därmed ett av de första företagen som beviljats kreditförvaltartillstånd av Finansinspektionen. Detta tillstånd ger Alektum Group rätten att ta emot och inneha medel från låntagare, vilket är en viktig del av vår verksamhet inom förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal.

Vad innebär den nya lagen?

Den nya lagen innebär flera betydande förändringar och nyheter:

  • Krav på tillstånd: Kreditförvaltare måste nu ha tillstånd från Finansinspektionen, vilket kräver att företagen har effektiva styrformer och interna kontrollmekanismer.
  • Ledningskrav: Företagets ledning måste besitta tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att säkerställa att låntagarnas rättigheter respekteras.
  • Förstärkta konsumenträttigheter: Konsumenter får stärkt rätt att anmäla klagomål mot kreditförvaltare och får tydlig information vid överlåtelse av kreditavtal.

Varför övertar FI ansvaret från IMY?

Finansinspektionen (FI) ar över ansvaret för inkassoföretag från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) av flera skäl:

  • Konsumentskydd: Samlad tillsyn under en myndighet gör det enklare för konsumenterna att veta vart de ska vända sig.
  • Enhetliga Bedömningar: Minskar risken för skillnader i bedömningar och praxis inom inkassoområdet.
  • Systemstabilitet: Effektiv inkassoverksamhet är avgörande för det finansiella systemets stabilitet.

Fördelar för konsumenterna

För konsumenterna innebär dessa förändringar att rättigheterna förstärks och att tillsynen blir mer centraliserad och därmed enklare att navigera:

  • Enklare klagomålshantering: Konsumenter får stärkt rätt att anmäla klagomål och får tydlig information vid överlåtelse av kreditavtal.
  • Centraliserad tillsyn: Med Finansinspektionen som enda tillsynsmyndighet blir det tydligare vart man ska vända sig med synpunkter eller klagomål.
  • Förbättrad översikt: Samlad tillsyn minskar risken för skillnader i bedömningar och praxis inom inkassoområdet, vilket förbättrar det finansiella systemets stabilitet.

Det beviljade tillståndet är ett bevis på att Alektum Group lever upp till de stränga krav som ställs för att vara kreditförvaltare.

Detta tillstånd är ett erkännande av Alektum Groups engagemang för att upprätthålla hög standard och respekt för låntagarnas rättigheter. Med denna nya lagstiftning och det centraliserade tillsynsansvaret hos Finansinspektionen, ser vi fram emot att fortsätta stödja våra kunder och bidra till ett mer stabilt och transparent finansiellt system,” säger Catharina Bergquist, Chief Legal Officer Alektum Group.