Fastighetsuppgifter

Ägare och detaljer om fastigheten kommer från Lantmäteriet och uppdateras löpande. Taxerade värdet på fastigheten får vi från Skatteverket 1 ggr per år.

Telefonnummer

Telefonnummer från samtliga operatörer uppdateras löpande av Itesco AB

Kreditomdöme

Alektum Risk Optimisation AB (bifirma Decidas)

Personuppgiftsbehandling

Alektum Risk Optimisation AB (bifirma Decidas Info) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter för ändamålet kreditupplysningsverksamhet. Behandlingen stöds av artikel 6 (1)(e) dataskyddsförordningen samt kreditupplysningslagen. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig är:

Alektum Risk Optimisation (bifirma Decidas Info)
Box 11415
404 29 Göteborg
dataprotection@alektumgroup.com

För ovan nämnda ändamål behöver vi behandla uppgifter om din identitet, dina inkomster, tillgångar, skulder och eventuella betalningsanmärkningar.

Uppgifterna har hämtats från svenska offentliga myndigheter och kan komma att lämnas ut till frågeställare i enlighet med kreditupplysningslagen samt underleverantör till personuppgiftsansvarig så som systemleverantör.

Uppgifterna uppdateras löpande mot offentliga register och gallras när de inte längre är nödvändiga för att bedöma din ekonomiska förmåga i enlighet med 8 § kreditupplysningslagen.

Du har rätt att få information av oss om användningen av de personuppgifter som rör dig, samt kopia på personuppgifterna, ett så kallat registerutdrag. Du har alltid rätt att framställa klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se