Bostadshyra

Regelverket kring bostadshyror kan upplevas som komplicerat. Det finns många formella krav samt tidsfrister att förhålla sig till och bestämmelserna präglas av att det är en skyddslagstiftning för de boende. Vi guidar fastighetsägare och fastighetsförvaltare genom paragraferna och hjälper dig att fatta rätt beslut. Det kan till exempel gälla

 • biträde vid förverkandetvister vid obetalda hyror, störningar, vanvård eller otillåten andrahandsuthyrning,
 • biträde vid uppsägning av hyreskontrakt till hyrestidens utgång, avtalsrättsliga frågor eller biträde vid tvister i allmän domstol och
 • biträde vid förlängningstvister i hyresnämnd.

Vi bistår även fastighetsägare vid de årliga hyresförhandlingarna.

>>Läs mer om hyresförhandlingar.

Bostadsrättsjuridik

Vi har lång erfarenhet av att bistå bostadsrättsföreningar i de löpande ärenden som uppstår i en förening. Det kan till exempel gälla

 • förverkandeärenden, till exempel vid obetalda årsavgifter, störningar, vanvård och otillåten andrahandsupplåtelse eller upprepade sena betalningar av årsavgift,
 • medlemskapsfrågor,
 • föreningsrättsliga frågor eller
 • biträde vid tvister i allmän domstol.

Härutöver biträder vi givetvis även fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i andra ärenden såsom rörande avtal, förhandlingar eller tvister med entreprenörer, leverantörer eller andra parter.

Kommersiell hyresrätt

Reglerna kring lokalhyra är komplicerade eftersom det finns många tidsfrister att hålla reda på och formella krav för både hyresvärden och hyresgästen i samband med ingående och uppsägningar av lokalhyresavtal.

Vi kan bistå vid

 • förhandlingar av hyresavtal,
 • genomgång av uppsägningar för avflyttning och för villkorsändring,
 • frågor om underhållsansvar och
 • vid medlingsärenden i hyresnämnden.

Vi kan också företräda er i förhandlingar om skadestånd och vid skadestånds- eller avhysningstvister i domstol.

Förutom fastighetsägare och fastighetsförvaltare biträder vi även bostadsrättsföreningar i frågor som rör lokalhyresgäster. Härutöver biträder vi givetvis även fastighetsägare och bostadsrättföreningar i andra ärenden såsom rörande avtal, förhandlingar eller tvister med entreprenörer, leverantörer eller andra parter.

Transaktioner

Vi har god erfarenhet av att agera rådgivare i alla former av fastighetstransaktioner. Oavsett om det rör sig om en fastighetsöverlåtelse, överlåtelse genom bolagsförvärv eller fastighetsreglering så har våra medarbetare rätt kompetens. Arbetet består ofta av att granska och analysera köpeobjektet (så kallad due diligence), att ta fram överlåtelsehandlingar och att bistå vid avtalsförhandlingarna. Vi hjälper er helt enkelt genom hela förvärvs- eller försäljningsprocessen.

Tack vare ett väletablerat nätverk på fastighetsmarknaden kan vi ta ett samordningsansvar för alla frågor i en transaktion och därigenom skapa mervärde åt våra kunder. Ett nära samarbete med våra klienter och en förståelse för deras verksamheter gör också att vi alltid kan anpassa vår rådgivning och arbetsinsats efter storleken och komplexiteten av varje transaktion.