Avtalsrätt

Avtal är centralt i all affärsverksamhet. Alla företag ställs löpande inför avtalsrättsliga frågeställningar. Hur kan vi utforma våra leveransavtal? Vi ska förvärva ett inkråm - hur skriver vi avtalet? Hur ska avtalet mellan två samarbetspartners se ut? Ska vi skriva ett agentavtal eller ett återförsäljaravtal?

Oavsett vilken typ av avtal det rör sig om så innebär ett väl genomarbetat och tydligt avtal att du slipper många framtida konflikter och tvister. Vi har stor erfarenhet av att granska och upprätta alla typer av kommersiella avtal och vi biträder dig även under förhandlingar med motpart.

Bolagsrätt

Bolagsrättsliga frågor påverkar, från tid till annan, alla verksamheter. Kanske behöver du hjälp med bolagsbildning, nyemission eller har frågor om vilket ansvar som vd och styrelsen har.

Frågorna kan gälla kapitalanskaffning, olika typer av avtal eller i stort sett vad som helst där du behöver juridisk vägledning kring affärsmässiga överväganden. Vi upprättar även kompanjonavtal, vd-instruktioner, arbetsordningar, handlingar kring emissioner och nedsättning av aktiekapital och liknande. Vid en framtida försäljning av ett bolag är det viktigt med ”ordning och reda”. Vi hjälper dig med en översyn av ditt bolag för att säkerställa att alla protokoll och handlingar finns på plats.

Immateriella rättigheter

I alla företag finns det immateriella tillgångar. Det kan vara ett varumärke, företagshemlig information, patent, texter och bilder på hemsida eller i broschyr.

Hur företaget väljer att skydda dessa tillgångar och agera för att undvika andras intrång påverkar tillgångarnas värde och dessa frågor är därför mycket viktiga. Vi kan företräda er vid tvist som rör intrång i immateriell rättighet, såsom om någon kopierat från er hemsida eller använder ett varumärke som är identiskt eller liknande ert. Vi bistår även vid registreringsförfarande av varumärke eller med avtal som rör försäljning eller nyttjande av en immateriell tillgång. I syfte att öka värdet av de immateriella tillgångarna kan vi även göra en översyn av företagets befintliga skydd och hantering av dessa tillgångar och ge råd och ta fram manual för hur företaget ska hantera dessa tillgångar.

Obeståndsrätt

Nästan alla företag råkar någon gång ut för att en kund får betalningssvårigheter och därför inte kan betala sina fakturor. Kreditförluster kan orsaka stora problem, framför allt för mindre företag.

Det går inte att få ett fullständigt skydd mot kreditförluster men det går att förebygga många av de problem som kan uppstå. Vi kan hjälpa er med att utforma återtaganderättsförbehåll för egendom som säljs på avbetalning och med att ge er råd om hur ni bör agera mot en kund i konkurs eller under företagsrekonstruktion. Vi kan också företräda er i förhandlingar och tvister med kunder som har en dålig ekonomisk situation och hjälpa er att nå den bästa möjliga lösningen. 

Kontakta oss gärna för mer information.