Vi är specialiserade på fastighetsjuridik och arbetar med entreprenadjuridik, hyresjuridik, bostadsrättsjuridik, servitut och andra nyttjanderätter samt transaktioner. Vi arbetar alltså brett inom området och kan bistå fastighetsägare av olika slag med kvalificerad juridisk rådgivning.

Hör av dig till oss om du behöver hjälp med något av nedanstående.

Bostadshyra

Hyreslagstiftningen upplevs ofta som komplicerad. Det finns många formella krav samt tidsfrister att förhålla sig till och bestämmelserna präglas av att det är en skyddslagstiftning till förmån för de boende.

Därför krävs det ingående kunskap om bostadshyra för att som fastighetsägare fatta rätt beslut. Alektum Group Legal bistår löpande fastighetsägare och fastighetsförvaltare med kvalificerad juridisk rådgivning inom bostadshyra. Det kan gälla biträde vid förverkandetvister vid obetalda hyror, störningar, vanvård eller otillåten andrahandsuthyrning, biträde vid uppsägning av hyreskontrakt till hyrestidens utgång, avtalsrättsliga frågor eller biträde vid tvister i allmän domstol och biträde vid förlängningstvister i hyresnämnd. Vi bistår även fastighetsägare vid de årliga hyresförhandlingarna.

Bostadsrättsjuridik

Bostadsrätt är en nyttjanderätt på obegränsad tid. När man köper en andel i en bostadsförening blir man samtidigt medlem i bostadsrättsföreningen och medlemmarna styr föreningens förvaltning genom de medlemmar som väljs till styrelse.

Vi har lång erfarenhet av att bistå bostadsrättsföreningar i de löpande ärenden som uppstår i föreningen. Det kan gälla förverkandeärenden, till exempel vid obetalda årsavgifter, störningar, vanvård och otillåten andrahandsupplåtelse eller upprepade sena betalningar av årsavgift. Det kan även gälla medlemskapsfrågor, föreningsrättsliga frågor eller biträde vid tvister i allmän domstol.

Härutöver biträder vi givetvis även fastighetsägare och bostadsrättföreningar i andra ärenden såsom rörande avtal, förhandlingar eller tvister med entreprenörer, leverantörer eller andra parter.

Kommersiell hyresrätt

Reglerna kring lokalhyra är komplicerade eftersom det finns många tidsfrister att hålla reda på och formella krav för både hyresvärden och hyresgästen i samband med ingående och uppsägningar av lokalhyresavtal.

Vi kan bistå vid förhandlingar av hyresavtal, genomgång av uppsägningar för avflyttning och för villkorsändring, frågor om underhållsansvar och vid medlingsärenden i hyresnämnden. Vi kan också företräda er i förhandlingar om skadestånd och vid skadestånds- eller avhysningstvister i domstol.

Förutom fastighetsägare och fastighetsförvaltare biträder vi även bostadsrättsföreningar i frågor som rör lokalhyresgäster. Härutöver biträder vi givetvis även fastighetsägare och bostadsrättföreningar i andra ärenden såsom rörande avtal, förhandlingar eller tvister med entreprenörer, leverantörer eller andra parter.

Transaktioner

Vi har god erfarenhet av att agera rådgivare i alla former av fastighetstransaktioner. Oavsett om det rör sig om en fastighetsöverlåtelse, överlåtelse genom bolagsförvärv eller fastighetsreglering så har våra medarbetare rätt kompetens.

Arbetet består ofta av att granska och analysera köpeobjektet (s.k. due diligence), att ta fram överlåtelsehandlingar och att bistå vid avtalsförhandlingarna. Vi hjälper er helt enkelt genom hela förvärvs- eller försäljningsprocessen.

Tack vare ett väletablerat nätverk på fastighetsmarknaden kan vi ta ett samordningsansvar för alla frågor i en transaktion och därigenom skapa mervärde åt våra kunder. Ett nära samarbete med våra klienter och en förståelse för deras verksamheter gör också att vi alltid kan anpassa vår rådgivning och arbetsinsats efter storleken och komplexiteten av varje transaktion.

Kontakta oss gärna för mer information.